Privacyverklaring KulturhusTrefpunt Heeten

18 juni 2018.

 

KulturhusTrefpunt Heeten, gevestigd aan Dorpsstraat 16; 8111AD Heeten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: http://www.kulturhustrefpunt.nl; info@kulturhustrefpunt.nl; Tel 0572381566
De heer W.A.C. Mensink is de Functionaris gegevensbescherming van KulturhusTrefpunt. Hij is te bereiken via wim@kulturhustrefpunt.nl

Persoonsgegevens

KulturhusTrefpunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken (geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens): Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; en waar nodig Bankrekeningnummer.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wim@kulturhustrefpunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

KulturhusTrefpunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

KulturhusTrefpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de diensten die KulturhusTrefpunt als Multi Functionele Accommodatie verleent, hanteert KulturhusTrefpunt in het algemeen een bewaartermijn van 3 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

KulturhusTrefpunt verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover mogelijk zal KulturhusTrefpunt dit aan u voorleggen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KulturhusTrefpunt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KulturhusTrefpunt) tussen zit.

 

Statistieken of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van KulturhusTrefpunt worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KulturhusTrefpunt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk
Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van uw ip-adres; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KulturhusTrefpunt. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand: een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u sturen naar wim@kulturhustrefpunt.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KulturhusTrefpunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KulturhusTrefpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KulturhusTrefpunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het mailadres wim@kulturhustrefpunt.nl


KulturhusTrefpunt Heeten is niet aansprakelijk voor inhoud of materiaal van derden (bv reclamefolders; pdf-bestanden; verwijzing naar websites; flyers)

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

KulturhusTrefpunt Heeten.

Bijlage geïntegreerde diensten op de website

SuperSaas

Automatische login

JouwStats

Automatische login

Facebook

Automatische login

Dorpskalender

Verwijzing URL